ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्॥

Om Ganesha Rinam Chhindhi Varenyam Hum Namah Phat॥