ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥

Om Shreem Gam Saumyaya Ganpataye Vara Varada
Sarvajanam Me Vashamanaya Svaha॥